Združenje hematologov Slovenije
SLOENG    AktualnoSreèanjaSmernicePovezaveSlike

 


Organi združenja
Zgodovina
Namen združenja
Kontakti

 

 
Strokovna srečanja

 

Jesenski strokovni sestanek Združenja hematologov Slovenije okt 2018

 PETEK, 12.10.2018

 12:00 – 12:30  OTVORITEV IN PREDSTAVITEV FARMACEVTSKIH PREPARATOV

 SIMPOZIJ: PFIZER:

13:30 – 13:45  Preložnik Zupan I.: Profilaksa pri bolnikih s hemofilijo

HEMOFILIJA IN KIRURŠKA OBRAVNAVA SKLEPNIH ZAPLETOV

Moderatorji:Preložnik Zupan I., Zver S., Pompe B.

13:45 – 14:00  Faganel B.: Primarna profilaksa pri  otrocih

14:00 – 14:15  Plut D.: Ultrazvočna diagnostika sklepnih zapletov   

14:15 – 14:30  Anžej Doma S.: Priprava bolnika s  hemofilijo na operativni poseg      

14:30 – 14:45   Pompe B.: Operativno zdravljenje – naše izkušnje 

14:45 – 15:00  Fink M.: Laboratorijsko določanje  faktorjev strjevanja krvi

 

SIMPOZIJ: BAYER

15:15 – 15:45  Preložnik Zupan I.Rener K., Anžej doma S.: Prva zbirka kliničnih primerov z zdravilom Kovaltry   

15:45 – 16:00  Razprava         

16:00 – 16:30  ODMOR ZA KAVO in OGLED POSTERJEV  S PREDSTAVIT- VIJO AVTORJEV

PRESADITEV KRVOTVORNIH MATIČNIH CELIC

SKLOP OMOGOČILA DRUŽBA AMGEN

Moderatorji:  Bila J., Sever M., Skopec B.

16:30 – 16:45  Sever M.: Redke indikacije za avtologno PKMC  

16:45 – 17:00  Skopec B.: Diseminirani plazmocitom: Tandemska presaditev: DA ali NE

17:00 – 17:30  Bila J.: Transplantation in RR myeloma in the era of new drugs

17:30 – 17:45  Razprava

REDKE BOLEZNI V HEMATOLOŠKI AMBULANTI

Moderatorji:  Jazbec J., Škerget M., Košnik M.

18:00 – 18:15  Košnik M.: Alergična reakcija na pik  krilokožcev in desenzibilizacija

18:15 – 18:30   Škerget M.: Bolezni mastocitov – pristop k diagnozi

18:30 – 19:00  Avčin S.: Redke anemije v otroški dobi

SIMPOZIJ: NOVONORDISK

19:00 – 19:30  Sorensen B. (Danska), Preložnik Zupan I.:
Učinkovitost in varnost novega rekombinantnega faktorja s podaljšanim delovanjem.

20:30  VEČERJA

SOBOTA 13.10.2018

 Skupni sestanek ZTMS in ZHS, ZTMS

Moderatorji: Marić I., Preložnik Zupan I., Jovan B.

08:00 – 08:15  Marić I.: Konsenzus konferenca o PBM (Frankurt), predstavitev sklepov

08:15 – 08.30  Čebokli A., Zver S.: Predoperativna priprava bolnika na elektivni poseg,  vloga i.v. železa         

08:30 – 08:45  Vidali G., Preložnik Zupan I.: Ocena anemije po operativnem posegu in ukrepi

08:45 – 09:00  Cah Rakušček ?. Predstavitev PBM v Splošni bolnišnici Izola

09:00 – 09:15  Kramar I.: Predstavitev PBM v Ortopedski bolnišnici Valdoltra

 SIMPOZIJ: CELGENE

09:15 – 10:00  Zver S., Preložnik Zupan I.: Izkušnje, zdravljenje diseminiranega plazmocitoma  Sloveniji z zdravilom Imnovid           

10:00-10:30     Odmor

Skupni sestanek ZHS in ZLM

POMEN PREOSTALE MERLJIVE BOLEZNI  (MRD)

Moderatorji:  Fink M., Furlan T., Sever M.

10:30 – 10:45  Podgornik H.: Prepoznavanje  ozna- čevalcev za določanje MRD                          

10:45 – 11:00   Reberšek K.: Uporaba pretočne citometrije pri določanju MRD

11:00 – 11:15  Pajič T.: Uporaba metod molekularne genetike pri določanju MRD

11:15 – 11:30  Škerget M.: Pomen MRD pri zdrav- ljenju diseminiranega plazmocitoma

11:30 – 11:45  Kavčič N.: Pomen MRD pri vodenju akutne limfoblastne levkemije pri odraslih   

11:45 – 12:00  Novak P.: Sledenje MRD po presaditvi KMC   

12:00 – 12:15  Razprava 

12:15 – 12:30  Strokovni sestanek ZHS in zaključek    

 

 

 

 

 
Datum: 27.6.2018